ممنون که از خاص استفاده می کنید

گوشی شما را به خدمتکارتان تبدیل خواهیم کرد

خاص می تواند اسم شما را یاد بگیرد ، با شما صحبت کند و برای شما جوک بگوید . شما می توانید از او بخواهید تا پیامک ها ی شما را برایتان بخواند و یا با کسی که می خواهید تماس بگیرد

بعلاوه خیلی کارای باحاله دیگه